Summit Varsity vs Cranford 6-0 Jan 10 '11 @Warinanco - MMuddler