Summit Varsity Wins 1st Round vs Cranford 5-1 Feb 19 @ Warinanco - MMuddler