Summit Varsity Lacrosse vs Chatham 8-7 ot May 1 @ Chatham - MMuddler